Održivi razvoj u tvrtci ENISON d.o.o. slijedi globalne ciljeve održivosti, poštujući naše temeljne vrijednosti: kvaliteta, strast, otvorenost. Glavni fokus integriranog sustava upravljanja okolišem i energijom ostaje na podizanju učinkovitosti gospodarenja otpadom i poboljšanjima energetske učinkovitosti. Na području emisija, recikliranja, pročišćavanja otpadnih voda i sličnim područjima, intenzivno i kontinuirano radimo na poboljšanju našeg odgovarajućeg sustava. Svjesni smo da pažljivim izborom sirovina, energenata i ambalažnih materijala možemo značajno smanjivati negativne utjecaje na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.

ENISON d.o.o. je nositelj ISO 14001 certifikata i vrlo ozbiljno shvaća odgovornosti preuzete poštivanjem ove norme.


Dodatno, u tvrtci stvaramo kulturu kreativnosti i potičemo naše zaposlenike da ponude inovativne prijedloge za poboljšanje na području zaštite okoliša. Nastojimo formirati zelenije proizvodne procese i ekološke proizvode zbog kojih se troši manje energije, stvara manje otpada i koji su ekološki prihvatljiviji.


U okviru integrirane politike kvalitete za područje energije definirali smo da ćemo odabirom tehnologija i usluga prihvatljivih za okoliš, upravljanjem rizicima na području energije, te poticanjem aktivnosti za povećanje energetske efikasnosti kontinuirano čuvati i pozitivno utjecati na okoliš. Tako zaposlenici tvrtke aktivno rade na ustanovljavanju novih procesa energetske učinkovitosti, korištenjem energenata iz obnovljivih izvora, te onih s najmanjim mogućim posljedicama po okoliš.


Napori tvrtke u zaštiti okoliša usmjereni su u dva osnovna pravca: u pogledu proizvoda i usluga koje nudimo našim klijentima (“vanjski”), te onih u redovnom poslovanju tvrtke (“unutarnji”).

VANJSKE AKTIVNOSTI:

U tijeku je nekoliko projekata, kao što je i iza nas nekoliko reference u kojima su vidljivi naši napori u zaštiti okoliša. Oni predstavljaju izgradnju nekoliko kogeneracijskih sustava, kao i bioplinsko postrojenje, a tvrtka se i dalje namjerava usmjeravati u ovo područje. Povrh toga, ENISON d.o.o. aktivno sudjeluje u pripremama za uvođenje vodika kao energenta i u prijevoznim sredstvima i u sustave za grijanje i hlađenje. Vodik je prepoznat kao “gorivo budućnosti”, jer su mu štetne emisije ravne nuli, a i postupak dobivanja vodika kao energenta je vrlo neštetan za okoliš.

UNUTARNJE AKTIVNOSTI:

Tvrtka upravo dovršava process potpune digitalizacije svih poslovnih procesa koji su dijelom našeg poslovanja. Ovo će značajno doprinijeti smanjenju potrošnje papira, kao i smanjenju potrošnje goriva za prijevozna sredstva koja koristimo kako bismo bili što prisutniji na našim gradilištima. Tvrtka je – poučena iskustvom pandemijske krize – poduzela brojne aktivnosti kako bi djelatnici mogli nesmetano obavljati svoje poslove “od kuće”. Ovo predstavlja dodatnu uštedu u korištenju energenata u redovnom poslovanju tvrtke.

Aktivnosti i projekti zaštite okoliša i održivog razvoja sastavni su dio plana poslovanja tvrtke ENISON d.o.o., a odnose se na tri definirana ključna područja. To su:

KLIMATSKE PROMJENE

Svjesni utjecaja klimatskih promjena na globalnoj razini, poduzimamo i planiramo cijeli niz projekata i aktivnosti vezanih uz smanjenje emisija stakleničkih plinova, povećanje energetske učinkovitosti. Tvrtka je usmjerena na pronalaženje načina za proizvodnju, uskladištenje, te korištenje energenata koji će osigurati smanjenje štetnih emisija.

ZAŠTITA OKOLIŠA

S aspekta zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti posebna se pozornost posvećuje sigurnosti na radnom mjestu, unapređenju zaštite okoliša, smanjenju emisija stakleničkih plinova, racionalnom korištenju energije te davanju prednosti dobavljačima koji se pridržavaju istih principa. Smanjenje potrošnje papira u uredu je također važna aktivnost, kojoj se pridaje puno pažnje.

ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU

Naša industrija zahtijeva visok stupanj zaštite zdravlja i sigurnosti, stoga je ENISON d.o.o. uspostavio sveobuhvatan sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, a posebna pažnja posvećena je osiguranju rada na siguran način i smanjenju rizika vezanih uz svakodnevne aktivnosti, očuvanju i unapređenju zdravlja, kontinuiranoj edukaciji, osposobljavanju, informiranju te aktivnom uključivanju zaposlenika u unapređenje ovih aktivnosti.

Ovo su neka od načela kojih se ENISON d.o.o. drži u svojim naporima za zaštitom okoliša:

  • Investicije će se pažljivo odabirati, uzimajući u obzir učinak na učinkovitost energije i okoliša te će se naručivati rješenja koja imaju manji učinak na okoliš od rješenja s istom osnovnom funkcijom.
  • Prilikom angažmana tvrtki za nabavu roba / usluga / radova promicat će se zelena javna nabava.
  • Zahtjevi odabira pri kupnji IKT rješenja i opreme će biti usmjereni na 3 područja – potrošnja energije, produljenje vijeka trajanja i upravljanje proizvodom nakon isteka vijeka. Tako će hardverska rješenja trošiti manje energije kako bi se povećala energetska efikasnost (= bolja resursna učinkovitost) kroz manju potrošnju električne energije i nabavu baterija koje imaju duži životni vijek. Uzet će se u obzir i troškovi životnog ciklusa opreme = financijske uštede. Naglasak će biti na eko proizvodima kojima je prednost ekološka prihvatljivost, a koji su napravljeni od recikliranog materijala. Dakle, upotrebljavat će se najbolje dostupne tehnologije, te će se obnavljati prirodne resurse kroz pravilno razvrstavanje i skladištenje otpada i recikliranje.
  • Otpad će se razvrstavati odvojeno po vrsti i pravilima skladištenja do predaje ovlaštenim tijelima, a kada je moguće isti će se „izravno“ reciklirati. Na taj će se način pridonijeti poštivanju ograničenja koja postoje pri korištenju prirodnih dobara te će se promicati održiva proizvodnja i potrošnja kako gospodarski rast ne bi nužno značio i degradaciju okoliša.