Projekt:
Instalaterski radovi na izgradnji spojnog toplovoda DN300 i strojarskih instalacija u sušarama za drvnu masu te sušari biomase

Investitor:
Drvni Centar Glina d.o.o., Žrtava domovinskog rata 71, Glina

Lokacija:
Glina

Završetak:
2016.

Vrste radova:

Strojarski radovi na izgradnji glavnog predizoliranog distributivnog toplovoda 2 x DN300  cca 600 m s odvojcima DN100 za sušare za drvo.

Strojarski radovi na montaži instalacije grijanja u 3 bloka sušara za drvo.

Strojarski radovi na montaži cijevnog razvoda grijanja te toplinske podstanice u sušari drvne biomase.

Strojarski radovi na montaži ventilacijskog sustava sušare drvne biomase – ugradnja aksijalnog ventilatora 161000 m3/n sa cijevnim grijačem i prigušivačem buke, te kanalnim razvodom dimenzija 2000mm x 2000mm.

Vrijednost ugovora: cca 2.000.000,00 kn