Enison d.o.o. objavljuje načela svojeg društveno odgovornog poslovanja

Tvrtka koja vodi brigu o svom ekonomskom, društvenom i okolišnom utjecaju uspješna je tvrtka, a društveno odgovorno poslovanje predstavlja poslovni model i način upravljanja u kojem se profit ostvaruje na društveno odgovoran način. Društveno odgovorno poslovanje odnosi se na način na koji organizacije upravljaju svojim poslovnim procesima kako bi ostvarile pozitivan učinak na društvo, točnije, odnosi se na preuzimanje odgovornosti organizacije za učinak tvrtkinih aktivnosti na društvo i okoliš, pri čemu te aktivnosti moraju biti u skladu s interesima društva, temeljiti se na etičkom ponašanju i biti u skladu sa zakonskim i ostalim pravnim regulativama. Društvena je odgovornost povezana s gotovo svim razinama organizacijske aktivnosti od zapošljavanja do marketinga. Pozitivno i proaktivno djelovanje poslovnog sektora i to iznad razina koje su propisane zakonom u različitim poslovnim procesima (npr. proizvodni procesi, utjecaj na okoliš, politika zapošljavanja, edukacija zaposlenika, ulaganje u društvenu zajednicu, itd.) postalo je ustaljena praksa u razvijenom svijetu. Odlika odgovornih organizacija jest fokus na strateški dugoročno orijentiranim ciljevima i aktivnostima koje doprinose njihovom ostvarenju. Upravljanje društveno odgovornim aktivnostima podrazumijeva rad s drugima (interesno-utjecajnim skupinama), a ne u izolaciji.

Tvrtka koja u poslovanju, uz propisane zakonske obaveze, inicira i vodi brigu o zaštiti okoliša i društvu, društveno je odgovorna tvrtka. Poslovni rezultati u tom slučaju, prestaju biti jedinim mjerilom za vrednovanje uspješnosti tvrtke – upravo je navedeno u fokusu tvrtke ENISON d.o.o.

Društvena odgovornost je definirana kroz više dimenzija, a sve su jednako važne. Neki elementi društvene odgovornosti zavrjeđuju posebnu pažnju, a to su etičko ponašanje, inovacije i učenje, uključivanje u izobrazbu i ekološki standardi.

Tvrtka ENISON d.o.o. nastoji razvijati poslovanje koje je uravnoteženo i podjednako odgovorno u sve tri važne dimenzije: gospodarskoj, društvenoj i okolišnoj. Osim kvalitetom svojih proizvoda i radova, tvrtka razvija svoju društvenu odgovornost izgradnjom odnosa s klijentima, poslovnim partnerima, te kvalitetom odnosa prema svojim zaposlenicima, okolišu i cjelokupnom društvenom i gospodarskom okruženju.

Uspješnost tvrtke ENISON d.o.o. u pogledu društvene odgovornosti utjecat će, između ostalog, na:

 • konkurentsku prednost tvrtke
 • ugled tvtke
 • sposobnost tvrtke da privuče i zadrži zaposlenike, klijente i poslovne partnere
 • održavanje morala, predanost i produktivnost zaposlenika
 • stav vlasnika i financijske zajednice
 • odnos s drugim tvrtkama, medijima, dobavljačima, organizacijama iste razine, korisnicima i zajednicom u kojoj djeluje

Tvrtka će poštovati i uključivati načela društvene odgovornosti te će razmotriti dva temeljena postupka društvene odgovornosti:

 • prepoznati društvenu odgovornost u svojem području utjecaja
 • utvrditi dionike i suradnju s njima

Načela društvene odgovornosti koje će tvrtka ENISON d.o.o. primijeniti (između ostalog) su:

 1. Odgovornost
 2. Transparentnost
 3. Etično ponašanje
 4. Poštivanje interesa dionika
 5. Poštivanje vladavine prava
 6. Poštivanje međunarodnih norma ponašanja
 7. Poštivanje ljudskih prava

Tvrtka ENISON d.o.o. će uključiti načela društvene odgovornosti u svoje odluke i aktivnosti primjenjujući smjernice koje obuhvaćaju integraciju društvene odgovornosti u politiku organizacije, organizacijsku kulturu, strategije i poslovanje, izgradnju unutrašnje kompetencije za društvenu odgovornost, uspostavu unutrašnje i vanjske komunikacije o društvenoj odgovornosti i redovito ocjenjivanje tih radnji i postupaka povezanih s društvenom odgovornošću. Tvrtka je prepoznala sve vrijednosti društveno odgovornog poslovanja te svojim svakodnevnim aktivnostima poštuje načela društveno odgovornog poslovanja. Poseban naglasak stavlja na brigu o čovjeku i svim segmentima vezanim uz zaštitu i očuvanje okoliša. U tu svrhu, ENISON d.o.o. je također razvio politiku zaštite okoliša.

Tvrtka vodi brigu o zaposlenicima kao nositeljima razvoja tvrtke, uz svijest da su za uspjeh važni motivirani, educirani i zadovoljni zaposlenici, kojima je omogućeno da se razvijaju. Poštuju se načela ravnopravnosti spolova, jednakih mogućnosti i nediskriminacije po bilo kojoj osnovi, uključujući zapošljavanje, rast plaća, edukacije i napredovanje, omogućavanje pristupačnosti osobama s invaliditetom. Vodit će se briga o razvoju, angažmanu i motiviranju zaposlenika te će ih se konstantno usmjeravati sukladno njihovim znanjima, vještinama i preferencijama. Provodit će se konstantna analiza stvarnih i potrebnih radnih mjesta. Pri zapošljavanju novih zaposlenika postavit će se razrađen sustav njihova odabira kao i uvođenja u posao. Uprava tvrtke će pratiti i provjeravati kvalitetu rada novih zaposlenika i stupanj njihove integracije u radnu zajednicu. Kontinuirano će se voditi briga o razvoju, nastojeći sustavno poboljšavati identificirane potencijale zaposlenika – kroz interne i eksterne programe obrazovanja, odnosno edukacije.

Između ostalog, to konkretno znači:

 • Oglašavanje novih radnih mjesta će biti transparentno, a odabir će biti proveden na načelima nediskriminacije (kriteriji za odabir će biti isključivo stečene kvalifikacije i radno iskustvo) na temelju Vodiča za promicanje politike jednakih mogućnosti na radnom mjestu.
 • Prednost će imati i osobe koje su inače diskriminirane s obzirom na manjinsku pripadnost.
 • Promicat će se i načela rodne ravnopravnosti (kako u verbalnom tako i vizualnom izražavanju) kao i sudjelovanje žena u svim aktivnostima umrežavanja.
 • Na edukacije će ići i osobe ženskog spola čime će se istima omogućiti ravnopravnost u sudjelovanju na edukacijama.

Nadalje, tvrtka ENISON d.o.o. je svjesna činjenice kako je izgradnja ravnoteže između obitelji i posla ključno pitanje za provođenje učinkovite ravnopravnosti spolova i mogućnosti, ponajviše jer rast sudjelovanja žena u profesionalnoj sferi nije popraćen odgovarajućim sudjelovanjem ostalih članovima obitelji u privatnoj. Stoga će planiranim unaprjeđenjem poslovanja doći do bolje organizacije vremena što će omogućiti veću fleksibilnost za djelatnike (s djecom / starijim članovima obitelji), koji imaju potrebu za kliznim radnim vremenom.

Sumirano, tvrtka ENISON d.o.o. je predana poslovnim praksama koje promoviraju socijalno i okolišno odgovoran ekonomski rast, planira poboljšati i unaprijediti radne i ekološke uvjete, osviješteno smanjivati utjecaj na okoliš, podići svijest o raznolikosti i uključivanju, odgovorno upravljati poslovanjem te podupirati najviše etičke standarde prilikom razvoja i pružanja svojih proizvoda. Prethodno navedeno čini okvir strategije društvene odgovornosti i temelje poslovnog uspjeha, a kroz poticanje svih segmenata cilj tvrtke je poticati rast i razvoj zaposlenika, pridonositi društvu i djelovati na unapređenju kvalitete svojih proizvoda.